header

הסדרה ופיצול הנחלה

כדי לפצל נחלה צריך בשלב הראשון להסדיר מול המינהל את הנושאיים הדורשים הסדרה במידה ויש. אנשי המקצוע של חברת נחלת אבות יבצעו בדיקה מקדמית ויטפלו בדרוש טיפול.

לאחר מכן תבצע החברה עבורך את הליך הפיצול והרישום בחכירה לדורות כולל שמאויות על הנחלה והמגרש המפוצל כדי להקטין עבורך את גובה השומה ככל שניתן.

לצורך ביצוע הפיצול תצטרך לשלם למינהל דמי היוון בסך 3.75% ועוד 29.25% מגובה השומה שהתקבלה למגרש המפוצל.

חברות שיווק וקידום